بیت مشهور “چو ایران نباشد تن من مباد…” جعلی است و از فردوسي نيست

 

بیت مشهور “چو ایران نباشد تن من مباد…” جعلی است و از فردوسي نيست!

 

چو ايران نباشد تن من مباد………….بدين بوم و بر زنده يك تن مباد
این بیت بر خلاف تصور حضرات شاه پرست و سلطنت طلب و پان ايرانيست از فردوسي نيست و كاملا شعري من درآوردي و بي اصل و نسب و جعلي است كه از روي يك بيت ديگر فردوسي با دستكاري و جعل آشكار ساخته شده است.
مجتبي مينوی كه خود از اركان شوونيزم فارس بود در نتيجه عذاب وجدان ادبي   عاقبت در نخستين جشن طوس كه در تيرماه 2534 شاهنشاهي  1354 شمسي در مشهد برگزار شد مجبور به اعتراض به اين شياديهاي ادبي گرديده و خطاب به پير و پاتال ها و مترسك هاي شركت كننده در اين به اصطاح جشن !! معترضاً گفتند”: شعرِ:
چو ايران نباشد تن من مباد…………..بر اين بوم و بر زنده يك تن مباد
از فردوسي نيست . در تمام شاهنامه چنين بيتي نيست .نمي دانم كي دلش خواسته است چنين بيتي بسازد و به فردوسي نسبت بدهد . به من مي گويند اين بيت در گرشاسپ نامه اسدي است . نمي دانم و آنجا آن را نديده ام. تنها بيتي كه در شاهنامه مطلبش شباهتي به اين بيت دارد آنجاست كه در داستان رستم و سهراب هجير به دست سهراب گرفتا ر است او را به سر يك بلندي مي آورد كه مشرف به لشكرگاه ايرانيان است، خيمه ها را از دور يك يك مي بينند و سهراب هر سرا پرده اي مي پرسد از آن كيست و هجير جواب مي دهد، تا مي رسد به سراپرده رستم . هجير عمداً ابا مي كند از اينكه به سهراب بگويد اين خيمه رستم است با خود مي انديشد كه اگر رستم به دست سهراب كشته شود كسي نخواهد بود كه با اين پهلوان مبارزه كند ، ولي اگر من بدست سهراب كشته شوم آن همه پهلوانان هستند كه انتقام مرا بگيرند :
چو گودرز و هفتاد پور گزين
همه پهلوانان با آفرين
نباشد به ايران تن من مباد
چنين دارم از موبد پاك ياد
گويا اين بيت را برداشته اند و تغيير داده و آن بيت را از آن ساخته اند يا از كتاب ديگري آورده و به دامن فردوسي انداخته اند. بنده وقتي بگويم اين شعر مال فردوسي نيست مي گويند آقا تو وطن پرست نيستي”!؟(1)
ملك الشعراي بهار نيز كه خود روزي يكي از كساني بود كه آب به آسياب آن ديكتانور بيسواد يعني رضاخان مي ريخت بعد از آگاهي از عمق فاجعه ملي به صف مخالفان رضاخان پيوست و از جعل و تحريف اشعار فردوسي از طرف ستاد ارتش شاهنشاهي انتقاد كرد.
البته جناب ملك الشعراي بهار كه اهل مشهد بود از روزي به فكر شعر و شاعري و اخذ تخلص بهار براي خود افتاد كه بهار شيرواني شاعر بزرگ آذربايجان به قصد زيارت اما رضا(ع(وارد مشهد شد و در خانه پدري بهار سكونت اختيار كرد و بعد از چندي از بيماري وفات يافت و در روز وفاتش نيز ديوان اشعارش به سرقت رفت و بعد از سرقت ديوان اشعار مرحوم بهار شيرواني بناگاه جناب بهار خراساني يا ملك الشعراي بهار در عرصه ادبيات فارس ظاهر گرديد!!.
او در كتاب فردوسي نامه اش به همين بيت مشهور و جعلي و تحريف شده فردوسي ضمن اشاره مي گويد: “راستي مصرع بدين بوم و بر زنده يك تن مباد از كجا پيدا شده؟ چه كسي اين مصرع را بر اين قطعه افزوده؟ عجيب است كه اين شعر طوري در تهران شايع شده كه در قائم پايه ي مجسمه فردوسي هم كنده کاری گرديده و بر هر زباني روان است.(2)
پس با توجه به اعتراضات و اعترافات اين دو ستون عظيم پان ايرانيسم و شوونيزم فارس و با توجه به اينكه دست پخت خطرات پان ايرانيست هاي بي وطن ضد اقوام و ضد اسلام چنان شور بوده، كه اعتراض شوونيست هاي خودي را نيز برانگيخته است و نيز با عنايت به اينكه اين بيت بشدت مشهور در هيچ كجاي شاهنامه وجود ندارد لذا با صراحت مي توان گفت كه اين ب يت ساخته و پرداخته اركان حرب ستاد ارتش رضاخاني است و هيچ ربطي به ديگر نماينده اصلي شوونيزم فارس يعني فردوسي ندارد.

 

نوشته ي:  حسین فیض الهی وحيد

پاورقي :
1
- فردوسي و ادبيات حماسي، مجموعه سخنرانيهاي نخستين جشن طوس مشهد – تيرماه 2534، سروش، تهران، 2535 ، ص 167
2 – فردوسي نامه، ملك الشعراي بهار، مركز نشر سپهر، تهران،1345 ، ص 16
 *برای اطلاعات بیستر ازشعر دزدی های جناب ملک الشعرای بهار می توانید به نشریه وارلیق شماره145 تابستان86 مراجعه کنید.

 

This entry was posted on Wednesday, August 31st, 2011 at 4:48 pm and is filed under فردوسي و شاهنامه. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply